Master of Engineering Program in Water Resources Engineering Faculty of Engineering Kasetsart University  
หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการ หลักสูตร บุคลากร นิสิตเก่าและปัจจุบัน ผลงานวิจัยนิสิต กิจกรรม สิ่งสนับสนุนการเรียน Contact Us English Info.  

โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลกได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและทั่วโลก ช่วงระยะที่ผ่านมาประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมีความซับซ้อนและยุ่งยากมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องมีวิศวกรและผู้บริหารระดับสูงด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำในภาครัฐและเอกชนเพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้น

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ เล็งเห็นความสำคัญจึงได้พัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อพัฒนา ในการผลิตบุคลากรระดับสูง โดยเฉพาะวิศวกรด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำที่ปฏิบัติงานในภาคเอกชนและราชการ โดยใช้เวลาศึกษานอกเวลางาน

เป้าประสงค์

 1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่มีความรู้และความสามารถ ในด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำที่แข็งแกร่งเพื่อพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา แก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำงานในภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทรัพยากรน้ำ แต่ขาดความรู้พื้นฐานในด้านดังกล่าว ได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มพูนความรู้นอกเวลางาน ในวันเสาร์-อาทิตย์
 3. เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนการศึกษา

โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ เป็นโครงการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ และวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ โดยเรียนรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต แบ่งเป็น

หลักสูตรแผน ก ลงทะเบียนในวิชาเอกบังคับไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต สัมมนา 2 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ หลักสูตรแผน ข ลงทะเบียนในวิชาเอกบังคับไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต สัมมนา 2 หน่วยกิต การศึกษาค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

โดยมีการศึกษาดูงานภาคสนามในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ การเรียนการสอนทำการสอนนอกเวลาราชการในวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์)

ตัวอย่างรายวิชาที่เปิดสอน

 • ชลศาสตร์ประยุกต์
 • อุทกวิทยาขั้นสูง
 • การหาค่าเหมาะที่สุดสำหรับวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
 • ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
 • การศึกษาความเหมาะสมสำหรับโครงการทรัพยากรน้ำ
 • การจัดการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 • การจัดการน้ำท่วม
 • เศรษฐศาสตร์ด้านการจัดการน้ำ
 • การออกแบบระบบสำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำ
 • การจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
 • การศึกษาภาคสนามทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
 • ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำ
 • การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ำ
 • การดำเนินงานทรัพยากรน้ำและการบำรุงรักษา
 • การจัดการระบบประปา
 • การจัดการอ่างเก็บน้ำ
 • การจัดการภัยแล้ง
 • การจัดการคุณภาพน้ำผิวดิน
 • การจัดการระบบชลประทาน
 • การบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้ำ
 • เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
 • การจัดการคุณภาพน้ำขั้นสูง
 • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยง
 • ปัญหาพิเศษ
 • สัมมนา
Sex videolarını izleyen bir insan için gündelik hayat adeta bir rüya gibi geçmektedir. Kategorilerimizde sadece klasik sex bulunmamaktadır, grup ve gangbang, anal ve çok daha heyecan verici ve profesyonel stüdyolara sahip olan, az reklamlı bedava sex izle fırsatı ve çok daha fazlası izlemeniz için bekliyor. Tabii ki, bu tür eylemler delilik, ancak bu sex videoların varlığı kesinlikle taze bir amatör gösterinin doyumsuz hayranlarını memnun edecektir.
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์
เว็บลงทะเบียนเรียน
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สำนักหอสมุด มก.
ศูนย์ทดสอบภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มก.
อักขราวิสุทธิ์
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ขอ Account Nontri
  2016 © Tera Development and Consultant Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. Master of Engineering Program in Water Resources Engineering