Master of Engineering Program in Water Resources Engineering Faculty of Engineering Kasetsart University  
หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการ หลักสูตร บุคลากร นิสิตเก่าและปัจจุบัน ผลงานวิจัยนิสิต กิจกรรม สิ่งสนับสนุนการเรียน Contact Us English Info.  

โครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา นิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ณ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และนครเวียงจันทน์
ระหว่างวันที่ 25 – 30 กันยายน 2555
ด้วยโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา 01209597 ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ) เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้เพิ่มเติมในประเด็นหัวข้อที่เกี่ยวกับเทคนิคที่ทันสมัยในการบริหารจัดการน้ำ ทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันระหว่างนิสิตและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านบริหารจัดการโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ในการสัมมนาจะเป็นการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิการนำเสนอผลงานวิจัยของผู้ร่วมสัมมนา และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานตรงในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหัวข้อและประเด็นที่เกี่ยวข้องในการสัมมนา ได้แก่ เทคนิคการบริหารจัดการน้ำที่ทันสมัยและเหมาะสม การดำเนินการระบบและเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การประยุกต์ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคสำหรับโครงการทรัพยากรน้ำลักษณะต่างๆ ฯลฯ นอกจากนี้ในการสัมมนายังจัดให้มีการศึกษาดูงานในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการชลประทาน และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อเสริมประสบการณ์แก่นิสิต คณาจารย์ และผู้เข้าร่วมสัมมนา

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์
เว็บลงทะเบียนเรียน
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สำนักหอสมุด มก.
ศูนย์ทดสอบภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มก.
อักขราวิสุทธิ์
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ขอ Account Nontri
  2016 © Tera Development and Consultant Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. Master of Engineering Program in Water Resources Engineering