Master of Engineering Program in Water Resources Engineering Faculty of Engineering Kasetsart University  
หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการ หลักสูตร บุคลากร นิสิตเก่าและปัจจุบัน ผลงานวิจัยนิสิต กิจกรรม สิ่งสนับสนุนการเรียน Contact Us English Info.  

โครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา นิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ณ ประเทศเกาหลีใต้
9-13 พฤษภาคม 2560
โครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา นิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2560 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ด้วยโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานภาคสนามด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา 01209593 การศึกษาภาคสนามทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเอนกประสงค์ เช่น การอุปโภค-บริโภค การชลประทาน การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ การพังทลายของตลิ่งลำน้ำ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบของลุ่มน้ำประเทศไทยและประเทศแถบเอเชีย ซึ่งประกอบด้วย การรับฟังบรรยายสรุปโครงการ การศึกษาเรียนรู้และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านน้ำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินโครงการ การมีส่วนร่วมและการบูรณาการการแก้ไขปัญหาวิฤกตน้ำของภาคส่วนต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมตามสภาพจริง ณ Korea Water Resources Corporation, Cheongyechon Museum, Waterworks Museum, และ Nanji Water Retreatment ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์
เว็บลงทะเบียนเรียน
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สำนักหอสมุด มก.
ศูนย์ทดสอบภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มก.
อักขราวิสุทธิ์
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ขอ Account Nontri
  2016 © Tera Development and Consultant Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. Master of Engineering Program in Water Resources Engineering