Master of Engineering Program in Water Resources Engineering Faculty of Engineering Kasetsart University  
หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการ หลักสูตร บุคลากร นิสิตเก่าและปัจจุบัน ผลงานวิจัยนิสิต กิจกรรม สิ่งสนับสนุนการเรียน Contact Us English Info.  

โครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา นิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ณ จังหวัดเชียงใหม่ – เชียงราย
22 - 26 พฤษภาคม 2561
ด้วยโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานภาคสนามด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา 01209593 การศึกษาภาคสนามทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ทาง ด้านการบริหารจัดการโครงการต่างๆ ในสาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ประกอบด้วยการศึกษาสภาพปัญหาพื้นที่การดำเนินงาน รวมถึงการแก้ปัญหาด้านเทคนิคอย่างเป็นรูปธรรมตามสภาพจริง ณ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล, อุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง, ฝายพับได้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา, เขื่อนแม่สรวย และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จ.เชียงราย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์
เว็บลงทะเบียนเรียน
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สำนักหอสมุด มก.
ศูนย์ทดสอบภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มก.
อักขราวิสุทธิ์
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ขอ Account Nontri
  2016 © Tera Development and Consultant Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. Master of Engineering Program in Water Resources Engineering