Master of Engineering Program in Water Resources Engineering Faculty of Engineering Kasetsart University  
หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการ หลักสูตร บุคลากร นิสิตเก่าและปัจจุบัน ผลงานวิจัยนิสิต กิจกรรม สิ่งสนับสนุนการเรียน Contact Us English Info.  

โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา นิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2555
ด้วยโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา 209597 ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ) เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้เพิ่มเติมในประเด็นหัวข้อที่เกี่ยวกับสภาวะภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และประเด็นทางด้านเทคนิคที่ทันสมัยในการปริหารจัดการน้ำ ทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันระหว่างนิสิตและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านบริหารจัดการโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ในการสัมมนาจะเป็นการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานตรงในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหัวข้อและประเด็นที่เกี่ยวข้องในการสัมมนา ได้แก่ สภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก, ความขัดแย้งในการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการประยุกต์ระบบสารสนเทศ Map Window เพื่อพัฒนาแบบจำลองช่วยตัดสินใจในงานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ นอกจากนี้ในการสัมมนายังจัดให้มีการดูงานในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ เขื่อนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์
เว็บลงทะเบียนเรียน
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สำนักหอสมุด มก.
ศูนย์ทดสอบภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มก.
อักขราวิสุทธิ์
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ขอ Account Nontri
  2016 © Tera Development and Consultant Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. Master of Engineering Program in Water Resources Engineering