Master of Engineering Program in Water Resources Engineering Faculty of Engineering Kasetsart University  
หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการ หลักสูตร บุคลากร นิสิตเก่าและปัจจุบัน ผลงานวิจัยนิสิต กิจกรรม สิ่งสนับสนุนการเรียน Contact Us English Info.  

โครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา นิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ณ อุดรธานี หนองคาย และสปป.ลาว
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 4 เมษายน 2557
ด้วยโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานภาคสนามด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา 01209593 การศึกษาภาคสนามทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการโครงการต่างๆ ในสาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ประกอบด้วยการศึกษาวิเคราะห์ การดำเนินงาน รวมถึงการแก้ปัญหาด้านเทคนิคอย่างเป็นรูปธรรมตามสภาพจริง ณ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหลวง-หนองหาน อ.กุมภาวปี, โครงการบำรุงรักษาฝายกาภวาปี จังหวัดอุดรธานี, โครงการประตุระบายน้ำห้วยหลวง, โครงการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองคาย และโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเขื่อนน้ำงึม สปป.ลาว

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์
เว็บลงทะเบียนเรียน
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สำนักหอสมุด มก.
ศูนย์ทดสอบภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มก.
อักขราวิสุทธิ์
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ขอ Account Nontri
  2016 © Tera Development and Consultant Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. Master of Engineering Program in Water Resources Engineering