Master of Engineering Program in Water Resources Engineering Faculty of Engineering Kasetsart University  
หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการ หลักสูตร บุคลากร นิสิตเก่าและปัจจุบัน ผลงานวิจัยนิสิต กิจกรรม สิ่งสนับสนุนการเรียน Contact Us English Info.  

โครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา นิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ณ จังหวัดน่าน และสปป.ลาว
ระหว่างวันที่ 19 – 24 พฤษภาคม 2558
ด้วยโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานภาคสนามด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา 01209593 การศึกษาภาคสนามทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเอนกประสงค์ เช่น การอุปโภค-บริโภค การชลประทาน การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ การพังทลายของตลิ่งลำน้ำ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบของลุ่มน้ำประเทศไทยและประเทศอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย การรับฟังบรรยายสรุปโครงการ การศึกษาเรียนรู้และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านน้ำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินโครงการ การมีส่วนร่วมและการบูรณาการการแก้ไขปัญหาวิฤกตน้ำของภาคส่วนต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมตามสภาพจริง ณ อ่างเก็บน้ำน้ำฮิ โครงการชลประทานน่าน, โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน จังหวัดน่าน และเขื่อนน้ำคาน 2 และ 3 การป้องกันตลิ่งลำน้ำโขง และการกัดเซาะลำน้ำโขง ณ สปป.ลาว

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์
เว็บลงทะเบียนเรียน
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สำนักหอสมุด มก.
ศูนย์ทดสอบภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มก.
อักขราวิสุทธิ์
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ขอ Account Nontri
  2016 © Tera Development and Consultant Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. Master of Engineering Program in Water Resources Engineering