Master of Engineering Program in Water Resources Engineering Faculty of Engineering Kasetsart University  
หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการ หลักสูตร บุคลากร นิสิตเก่าและปัจจุบัน ผลงานวิจัยนิสิต กิจกรรม สิ่งสนับสนุนการเรียน Contact Us English Info.  

โครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา นิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2559
ด้วยโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานภาคสนามด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา 01209593 การศึกษาภาคสนามทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการโครงการต่างๆ ในสาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ประกอบด้วยการศึกษาวิเคราะห์ การดำเนินงาน รวมถึงการแก้ปัญหาด้านเทคนิคอย่างเป็นรูปธรรมตามสภาพจริง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช, ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ปากพนัง-หัวไทร, สำนักชลประทานที่ 15 จังหวัดนครศรีธรรมราช, อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง, การป้องกันน้ำท่วม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์
เว็บลงทะเบียนเรียน
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สำนักหอสมุด มก.
ศูนย์ทดสอบภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มก.
อักขราวิสุทธิ์
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ขอ Account Nontri
  2016 © Tera Development and Consultant Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. Master of Engineering Program in Water Resources Engineering