Master of Engineering Program in Water Resources Engineering Faculty of Engineering Kasetsart University  
หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการ หลักสูตร บุคลากร นิสิตเก่าและปัจจุบัน ผลงานวิจัยนิสิต กิจกรรม สิ่งสนับสนุนการเรียน Contact Us English Info.  

เปิดรับสมัคร นิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560
โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัคร นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

กำหนดการรับสมัคร :
1. จำหน่ายใบสมัคร 6 ธันวาคม 59 – 17 กุมภาพันธ์ 60
2. รับสมัคร 6 ธันวาคม 59 – 17 กุมภาพันธ์ 60
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2560
4. สอบข้อเขียน – สัมภาษณ์ 1 เมษายน 2560
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 8 พฤษภาคม 2560

เอกสารประกอบการสมัคร :
1. รูปถ่ายสี 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (เสื้อสีสุภาพ ไม่สวมชุดครุย)
2. สำเนาใบรายงานคะแนน (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ หรือใบรับรองการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
7. หนังสือรับรอง (Recommendation) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรอง

ติดต่อโครงการฯ :
โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ตู้ ปณ. 1032 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. 10903

เจ้าหน้าที่โครงการฯ / เบอร์โทรศัพท์ :
คุณสกุลรัตน์ รามสูตร
สายตรง 092-253-0798
สายอัตโนมัติ 02-797-0999 ต่อ 1902
โทรศัพท์/Fax 02-579-1567

Download เอกสาร | ใบสมัคร ภาคต้น ปี 2560 |

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์
เว็บลงทะเบียนเรียน
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สำนักหอสมุด มก.
ศูนย์ทดสอบภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มก.
อักขราวิสุทธิ์
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ขอ Account Nontri
  2016 © Tera Development and Consultant Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. Master of Engineering Program in Water Resources Engineering