Master of Engineering Program in Water Resources Engineering Faculty of Engineering Kasetsart University  
หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการ หลักสูตร บุคลากร นิสิตเก่าและปัจจุบัน ผลงานวิจัยนิสิต กิจกรรม สิ่งสนับสนุนการเรียน Contact Us English Info.  

ศูนย์ทดสอบทางภาษา เปิดรับสมัครทดสอบ
ศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์ จัดการทดสอบภาษาอังกฤษให้กับเฉพาะนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ที่ยังไม่เคยเข้ารับทดสอบ KU-EXITE มาก่อนเท่านั้น จำนวน 10-15 คนต่อคณะ ที่มีความประสงค์ และสามารถเข้ารับการทดสอบ ในวัน เวลา ที่กำหนดได้เท่านั้น โดยนิสิตไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น กำหนดทดสอบในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-15.00 น.

นิสิตสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการทดสอบ (การสแกน QR Code ใบประชาสัมพันธ์) ปิดรับลงทะเบียน ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 และศูนย์ทดสอบทางภาษา จะรวบรวมรายชื่อนิสิต พร้อมแจ้งสถานที่สอบให้ทราบต่อไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์
เว็บลงทะเบียนเรียน
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สำนักหอสมุด มก.
ศูนย์ทดสอบภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มก.
อักขราวิสุทธิ์
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ขอ Account Nontri
  2016 © Tera Development and Consultant Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. Master of Engineering Program in Water Resources Engineering