Master of Engineering Program in Water Resources Engineering Faculty of Engineering Kasetsart University  
หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการ หลักสูตร บุคลากร นิสิตเก่าและปัจจุบัน ผลงานวิจัยนิสิต กิจกรรม สิ่งสนับสนุนการเรียน Contact Us English Info.  

การรายงานตัวกับบัณฑิตวิทยาลัย / ทำบัตรประจำตัวนิสิต สำหรับนิสิตใหม่ โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ รุ่นที่ 26 ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 – 10.30 น.
ประกาศ การรายงานตัวกับบัณฑิตวิทยาลัย / ทำบัตรประจำตัวนิสิต
สำหรับนิสิตใหม่ โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
รุ่นที่ 26 ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 – 10.30 น.

การชำระเงินค่าบัตรประจำตัวนิสิต
ชำระเงินค่าบัตรประจำตัวนิสิต จำนวน 200 บาท เวลา 09.00 น. ณ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (อาคาร 8) ชั้น 2

เอกสารประกอบการรายงานตัว
1. ทราสคริปตัวจริง (Transcript) พร้อมสำเนา
1.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่จบการศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่องแนบใบคะแนน (Transcript) ในระดับ ป.ม., พ.ม., ป.กศ.สูง หรือ อนุปริญญาหรือเทียบเท่าอนุปริญญา ฉบับจริง พร้อมสำเนามาด้วย
2. บัตรประชาชน ตัวจริง (ไม่ต้องสำเนา)
3. ใบรับรองแพทย์ตัวจริงไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
4. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ

การทําบัตรประจำตัวนิสิตใหม่
การแต่งกาย
นิสิตชาย ------ สวมเสื้อเชิ้ตสีสุภาพ กางเกงสแล็คสีสุภาพ ผูกเน็คไท
นิสิตหญิง ------ สวมเสื้อเชิ้ตสีสุภาพ กระโปรง หรือกางเกงสแล็คสีสุภาพ

สถานที่ทําบัตรประจำตัวนิสิตใหม่
ณ ห้องยงยุทธเจียมไชยศรี ชั้น 8 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อ
หากมีข้อสงสัย ติดต่อคุณสกุลรัตน์ 0922530798 หรือ 027970999 ต่อ 1902


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์
เว็บลงทะเบียนเรียน
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สำนักหอสมุด มก.
ศูนย์ทดสอบภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มก.
อักขราวิสุทธิ์
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ขอ Account Nontri
ثبت آگهی
  2016 © Tera Development and Consultant Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. Master of Engineering Program in Water Resources Engineering